OBAVIJEST – COVID-19

U odgovoru na krizu izazvanu izbijanjem COVID-19 infekcije zdravstveni radnici i drugi uključeni u pružanje pomoći oboljelim i stanovništvu izloženi su visokom stresu i riziku od sindroma sagorijevanja i sekundarne traumatizacije. Mnogi kažu da ovo za zdravstvene radnike nije sprint, već da je to maraton.

U cilju lakšeg nošenja sa situacijom izloženosti enormnom pritisku na poslu u vanrednim okolnostima generalna preporuka za sve zdravstvene radnike i druge je:

  1.  Voditi računa o sebi. Koristiti oprobane, efikasne strategije suočavanja poput osiguranja dovoljno odmora i pauza tokom rada ili između smjena, jesti dovoljno i unositi zdravu hranu, imati dovoljno sna i baviti se fizičkom aktivnosti. Važno je ne biti sam i ostati povezan sa porodicom i prijateljima. 
  2. Izbjegavati štetne strategije poput duhana, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Dugoročno, to može pogoršati psihičko i fizičko zdravlje.
  3. Prepoznati rane znakove sinrdoma sagorijevanja i sekundarne traumatizacije

Upravljanje situacijom izazvanom COVID-19 infekcijom je jedinstven i neviđen scenarij za mnoge zdravstvene radnike, tako da upotreba strategija koje su ranije bile od pomoći sada može dobro doći.  

Održavati online kontakte i biti povezan sa drugima je izuzetno važno. U aktuelnoj situaciji zdravstveni radnici zbog straha ili stigme mogu izbjegavati svoju porodicu ili zajednicu ili doživjeti da budu izbjegavani. To im može znatno otežati ionako zahtjevnu situaciju. Stoga se preporučuje ostati povezan sa svojim članovima porodice i prijateljima, a jedan od trenutno sigurnih i najpogodnijih načina je putem telefona i digitalnih medija.

Također, korisno je raditi u timu ili raditi u paru uz razvijanje tzv. sistema prijatelja. Sistem rada u paru pomaže pri pružanju podrške, praćenju stresa i jačanju sigurnosnih postupaka. Uzajamno pružanje podrške olakšat će nošenje sa stresom u ovoj kriznoj situaciji.

S obzirom da smo svjesni situacije i mogućnosti da će značajan broj kolega i drugih zdravstvenih radnika biti izložen visokom pristisku na poslu, želimo ponuditi  online (Skype ili Zoom platforma) grupnu podršku, briefing ili superviziju ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima u cilju sprečavanja sindroma sagorijevanja i sekundarne traumatizacije. 

Zainteresovani za online podršku mogu se javiti na mail: maja_b76@yahoo.com ili esminaavdibegovic@gmail.com

Predsjednik Udruženja grupnih analitičara

Prof. dr. med. sc. Esmina Avdibegović